@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 93 291 RUB ypb, Author at Albanet

@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 93 291 RUB ypb