@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 81 023 RUB nyb, Author at Albanet

@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 81 023 RUB nyb