@inv691 - telegram BAM 884 311 RUB yyk, Author at Albanet

@inv691 - telegram BAM 884 311 RUB yyk