@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 74 303 RUB ybi, Author at Albanet

@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 74 303 RUB ybi