@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 43 053 RUB btf, Author at Albanet

@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 43 053 RUB btf