@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 65 519 RUB jty, Author at Albanet

@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 65 519 RUB jty