@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 14 789 RUB xbf, Author at Albanet

@deva9191 - telegram TINKOFF INVEST BAM 14 789 RUB xbf