Make a plan of rooms in a house - Albanet
Make a first aid kit
March 3, 2019
Make a shoebox house
March 3, 2019

Make a plan of rooms in a house

Nxënësit e klasës se II-A dhe II-B realizuan projektin me temë “Make a plan of rooms in a house”. Nxënësit punuan në grupe nga dy dhe nga katër. Ata bënë planin e dhomave, pastaj vendosen orenditë dhe mobiliet në dhomat përkatëse. Të mësuarit me projekte është një mënyrë shumë e mirë e të nxënit.