Shkolla 9 Vjecare Albanet | Tirane

Legjislacioni në arsimin parauniversitar.Marrëdhënia mësues-nxënës.

Publikuar mbi 25-Shk-2013

Legjislacioni  në arsimin parauniversitar .Marrëdhënia mësues-nxënës.

Ky trajnim u zhvillua në prizmin e edukimit cilësor dhe profesional. Mësuesit u njohën me legjislacionin përkatës të etikës së komunikimit, dispozitat normative të miratuara nga M.A.SH që veprojnë në sistemin e arsimit parauniversitar. Njohja dhe aftësimi i mësuesve i ndimon ata të zbatojnë legjislacionin përkatës në arsim.