Close

25 Shkurt, 2013

Legjislacioni në arsimin parauniversitar.Marrëdhënia mësues-nxënës.

DSC_0193

Legjislacioni  në arsimin parauniversitar .Marrëdhënia mësues-nxënës.

Ky trajnim u zhvillua në prizmin e edukimit cilësor dhe profesional. Mësuesit u njohën me legjislacionin përkatës të etikës së komunikimit, dispozitat normative të miratuara nga M.A.SH që veprojnë në sistemin e arsimit parauniversitar. Njohja dhe aftësimi i mësuesve i ndimon ata të zbatojnë legjislacionin përkatës në arsim. 

Regjistri Elektronik